СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН С УЕБ ДОМЕЙН http://dmtrade2014.com/1. Персонализираните и пригодени продукти не могат да бъдат върнати или разменени, с изключение на случаите при дефект на материала или грешка при изработка на щампата.

2. Рекламации поради сгрешени размери по вина на клиента не се приемат.

3. Рекламации относно качеството на печата на продукт с предоставено от клиента изображение с ниска резолюция и качество също не се приемат.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН С УЕБ ДОМЕЙН http://dmtrade2014.com/I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ДМ ТРЕЙД 2014” ЕООД, ЕИК: 203275936, със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. Васил Левски 71, вх. А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу, ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.dmtrade2014.com.”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: “ДМ ТРЕЙД 2014” ЕООД

2. Седалище и адрес на управление:  гр. Елена, ул. Васил Левски 71, вх. А.

3. Вписване в публични регистри: ЕИК 203275936

4.Email: dmtrade2014@gmail.com

5. Уеб сайт: www.dmtrade2014.com

6. Надзорни органи:

 (1) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.dmtrade2014.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.dmtrade2014.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави лично или чрез трето лице и да прехвърли/осигури прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът осигурява доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, за което дължи незабавно уведомление на Доставчика от момента на промяната.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език. Доставчикът може да изпълни договора от свое име и за своя сметка, както и да осигури изпълнението от трето лице. В този случай договорът за покупко-продажба се счита за сключен при условията на чл. 23 ЗЗД. Доставчикът не дължи изрично уведомяване на Ползвателя в случай, че задълженията по договора от страна на Доставчикът бъдат изпълнение от трето избрано от него лице.

(3) Неразделна част от Договорът между Доставчика и Ползвателя са и настоящите общи условия, достъпни на адрес.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът, лично или чрез трето лице доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 (1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

                                VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите

общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

 (3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може сам да изпълни договора или да осигури изпълнението му от трето лице поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право лично или чрез трето лице да достави на потребителя стоки със същото качество и цена.

Чл. 16. (1) Доставчикът или избрано от него трето лице предава стоките на потребителя на посочения от последния адрес.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчно изписване на имената и полагането на подпис, освен ако е уговорено друго.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. Политика за защита на личните данни и използване на "бисквитки"


Политика за поверителнист на личните данни

 

   чл.19.1. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

   Информация относно Администратора на лични данни, идентификационни данни на администратора и координати за връзка

 Наименование:“ДМ ТРЕЙД 2014” ЕООД    ЕИК 203275936

 Седалище и адрес на управление:  гр. Елена, ул. Васил Левски 71, вх. А.

 Email: dmtrade2014@gmail.com

Уеб сайт: www.dmtrade2014.com

"ДМТрейд2014" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

    Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

            Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, телефон, адрес, електронна поща.

         "ДМТРЕЙД2014" ЕООД събира само доброволно предоставените от Вас лични данни, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, въз основа на:

 • изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

            "ДМТРЕЙД2014" ЕООД под никаква форма няма да събира други Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта www.dmtrade2014.com

            Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.dmtrade2014.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

            По-конкретно, целта на събирането и обработването на данни е създаване и управление на профил в сайта www.dmtrade2014.com; обработване на поръчки, включващо приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги; връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби; възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби; оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на  "ДМТРЕЙД2014" ЕООД  ;

            Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между  "ДМТРЕЙД2014" ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 3Категории получатели на данните

            Сайтът www.dmtrade2014.com функционира като електронен магазин, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от  "ДМТРЕЙД2014" ЕООД.

            Тъй като желаните и поръчани от потребителя продукти се изработват от дружеството, без възлгане на трети лица, личните данни на потребителите не се предават или предоставят на никого.

            Изпращането на поръчаните продукти се извършва чрез куриерска услуга, като в този случай на избрания куриер се предоставят единствено имената, адреса и телефонния номер на потребителя, с цел изпълнение на нашите договорни задължения, и при съответните, съобразно договор между "ДМТРЕЙД2014" ЕООД и съответния куриер, гаранции за защита на предоставените лични данни.        

4. Обработка на вашите лични данни:

            Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме.

            Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадено нарушение, посегателство или неоторизиран достъп до личните ви данни. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

            Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

 • Да обработваме Вашите поръчки;
 • при необходимост от контакт с Вас за уточнение на поръчките, сроковете и начина на тяхната доставка.

            След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни и след изпълнение/прекратяване на сключения между нас договор, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

5.Срок на съхранение на личните Ви данни

            Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчка като Гост. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

            Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

            Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

            Ние не предоставяме онлайн услуги на потребителите, и не извършваме автоматизирана обработка на личните Ви данни, нито профилиране (форма на автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценка на определени лични аспекти, свързани с физическото лице и предназначени за анализ или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до професионалните задължения на лицето, неговите финансово състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение)

            Личните данни, които ни предоставяте, са сведени до минимума, необходим за изпълнение на поръчаното от потребителя, и никакви други лични данни извън този минимум не се събират, обработват или съхраняват от "ДМТРЕЙД2014" ЕООД.

            Достъп до информацията, която сте ни предоставили, има единствено"ДМТРЕЙД2014" ЕООД, като цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и са въведени подходящи технически и организационни мерки за защитата й от неоторизиран достъп от трети лица, както и за осигуряване постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработването й.

            При събирането и обработката на Вашите лични данни, "ДМТРЕЙД2014" ЕООД се придържа към следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

6. Вашите права

  Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

            За целта изпратете имейл със заглавие: Отговорник лични данни на следния имейл-адрес: dmtrade2014@gmail.com

6.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
 • Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта или по друг подходящ начин, който Ви идентифицира по безспорен и несъмнен начин като субекта на личните данни например, като изисква от Вас да последвате изпратен от администратора линк, или друг гехнически способ.
 • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 • Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

   6.2. Право на достъп

 • Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 
 • Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

       6.3. Право на коригиране или попълване

 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

    6.4 Право на изтриване 

 • Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

* Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

* личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

* личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.           

 • Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

* за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

* информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено имейл, IP адрес;

* техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

* електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

 • За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или с изпращане на искане по имейл до Администратора. 
 • Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете забравен, е при успешното завършване на поръчката.
 • С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 • Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

6.5. Право на ограничаване

 • Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

* оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

* обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

* Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

* Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

               6.6. Право на получаване на информация

            Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

           6.7.Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

            6.8. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 • Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

* е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

* е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

* уведомяването би изисквало непропорционални усилия.  

 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

   7. Google Analytics - www.dmtrade2014.com използва Google Analytics (Гугъл Аналитикс), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies (бисквитки), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите.

            Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на"ДМТРЕЙД2014" ЕООД на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от Вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

            Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

            Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от Вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

            Имайте предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

8. Facebook Conversion Pixel

            Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка с https://www.facebook.com/policy.php

9.Криптиране

            Предприемаме технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.

            Наред с осигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством TLS (Transport Layer Security) протокол. Можете да разпознаете това в адрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https.

            Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome.

          "ДМТРЕЙД2014" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

            •  е получено изричното съгласие на Потребителя;

            • предоставянето е необходимо за изпълнение на поетите по договор с потребителя задължеиня и/или за реализиране на законните интереси на  "ДМТРЕЙД2014" ЕООД  или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;

            •  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

            •   в други, посочени в закона случаи;

чл.20 Политика за използване на "бисквитки"

1.Основна информация Уеб сайтът dmtrade2014.com  използва „cookies” или  “бисквитки“. „Бисквитките” представляват малки текстови файлове, които се пазят от Вашия браузер и позволяват да се запази информация между уеб страници и различните браузер сесии. По този начин е възможно да следим всяка стъпка от Вашата поръчка, когато сърфирате през уеб сайта, да запаметим Вашата информация и да покажем подходящото съдържание на уеб сайта, базирано на Вашето търсене. „Бисквитките” ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, когато сърфират през уеб сайта, което означава, че ще можем да подобрим уеб сайта и потребителите ще имат по-добър опит с нас.

Бисквитките могат единствено да съхраняват текст, който е винаги анонимен и обикновено криптиран.  dmtrade2014.com  никога не съхранява лични данни в “бисквитките”.

2.Какво са бисквитките - Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.
„Бисквитките” са сигурни – те запаметяват информация, която е поставена там от уеб браузера, като тази информация е въведена от потребителя в браузера или е включена в искането на страницата. Те не могат да бъдат използвани за четене на код или за достъп до Вашия компютър. Ако даден уеб сайт криптира информацията в „бисквитките”, само той може да я прочете.
Съществуват два основни вида „бисквитки”: временни и дългосрочни. Те се използват за различни неща и съдържат различна информация.
Временните „бисквитки” съдържат информация, която се използва в рамките на текущата сесия на Вашия браузер. Този вид „ бисквитки” се изтриват автоматично при затваряне на уеб браузера. Те не се запазват на Вашия компютър във времето, когато не използвате уеб сайта.
Дългосрочни„ бисквитки” – използват се за поддържане на информация, която се поддържа между Вашите посещения на уеб сайта. Тези данни позволяват и са нужни на сайтовете, за да потвърдят, че сте регистриран потребител, за да се реагира по съответния начин. Дългосрочните„ бисквитки” имат стойност, която се определя от сайта и може да варира между няколко минути и няколко години.

3.Защо се използват: Използват се от уеб сайта, за да се знае, къде сте сърфирали в сайта, събират информация за Вашата поръчка и дали сте регистриран потребител. Също така се използват за показване на подходящи продукти в рамките на Вашето сърфиране.

Уеб анализиращи бисквитки, използвани от нашите партньори като Google, позволяват да следим взаимодействието на потребителите и сайта. Това дава ценна информация, която ни позволява да подобряваме сайта, както и предлаганите продукти на него.

4.Изтриване или деактивиране на "бисквитки" 
Всички уеб сайтове Ви позволяват да ограничавате поведението на Вашите бисквитки или да ги изключите от настройките или опциите на съотвения браузер. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт

5.Какви бисквитки използваме: Сесийни бисквитки, включват информация, която се използва от хардуера на уеб сървъра за това кой сървър обработва Вашата сесия, Вашия статус (в клиентската база данни на dmtrade2014.com) и данни за Вашата поръчка.
Постоянните бисквитки, които се използват от уеб сайта на dmtrade2014.com, се използват за разпознаване на трафика към сайта и дали това са нови потребители или потребители, които се връщат отново към сайта. Информацията, която се съхранява, се използва за показване на подходящи реклами на други уеб сайтове от наше име. Изтриването или изключването на тези бисквитки няма да ограничи правилното функциониране на уеб сайта.

6.Използвани бисквитки от технологични партньори: Google Analytics и Facebook Pixel. Dmtrade2014.com си сътрудничи с тези технологични партньори за уеб анализи и реклама. Информацията в бисквитки информира Google Analytics, какви страници и продукти сте разгледали, като Ви позволява да намерите подходящите за Вас реклами. Освен това, дава подробна информация за клиентите като гео разположение, време прекарано в сайта, кои категории са разглеждали и друга подробна информация, отнасяща се до работата ви с www.dmtrade.com. Google Analytics, създават двата вида бисквитки. Те не съдържат лични данни на потребителя.

Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.

По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.

В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.

Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от бисквитките и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google. За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър.

Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google - Анализ и защита на данните).

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.dmtrade2014.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

· при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на

една от страните по договора;

· по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

· едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на

задълженията на другата страна;

· при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява

задълженията си;

· при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

· в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

· в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за

защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на сайта от момента на първоначалното му посещаване.

 

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout